Här kan du köpa Gotland University Press 18

I de stora trendernas brus:

Kulturella och kreativa näringar på Gotland

Pris:
exklusive frakt & porto

Namn:

Adress:

Postnr:Postort:
Telefonnummer:

Epost:


Leverans: inom 3-5 arbetsdagar

BeskrivningMänniskor har i alla tider upplevt sig leva i en brytningstid. Historiskt har landskap befolkat av jägare och samlare ersatts av jordbruksland och sedermera industrisamhälle. Tekniska landvinningar och andra kulturella nymodigheter har drivit på förändringen. Behovet av framtidsorienterade, kreative och inovativa idéer verkar vara konstant. Åtminsone sedan 50 år har forskningen försökt sätta fingret på det postindustriella samhällets bärande epitet och dynamik. Kulturella och kreativa näringar är det senaste i en lång räcka modefraser.

I föreliggande antologi - om kulturella och kreativa näringar på Gotland - tas avstamp i ett revolutionstänkande, vilket är ett förhållandsvis löst formulerat analytiskt ramverk för att identifiera olika faser i industrisamhällets utveckling. Syftet är att länka samman möjliga framtida utvecklingslinjer med historiska motsvarigheter för att bättre förstå samtidens belägenhet och utmaningar. Nya verksamheter etableras och gamla vitaliseras genom att inympas med olika kulturyttringar och kreativitet.

I denna antologi tar nio skribenter, i tolv kapitel, sig an frågan om kulturella och kreativa näringar på Gotland, som ett samspel mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer för lokal och regional utveckling. Skribenterna utgörs av fem forskare med varierande ämnestillhörighet, tre personer verksamma i offentlig verksamhet och en egenföretagare. I flertalet kapitel har skribenterna utifrån förd analys engagerat sig utvecklingsdiskussioner med berörda parter. Resultaten av dessa strävanden redovisas i respektive kapitel.InnehållKulturella och kreativa näringar, en fjärde industriell revolution?
Torkel Molin & Conny Pettersson

Från småkommuner och storkommun till region - en gotländsk resa i de stora trendernas kölvatten
Torkel Molin & Conny Pettersson

DUK- och KALK-projektet - forskare, utvecklare och praktiker i samverkan
Torkel Molin & Conny Pettersson

Nio fallstudier om kulturella och kreativa näringarFöretagsklimat som utvecklingskraft - ideologisk pragmatism?
Conny Pettersson

Banal konsensus - kommunala platsvarumärken som utvecklingskraft?
Torkel Molin & Conny Pettersson

Raka Spåret - från erfarenheter till en modell för service i myndighetsutövning
Carl - Johan Löwenberg

Hållbar utveckling på Gotland - bild och text i kommunala dokument
Carina Johansson

Krattad manege vid Blå lagunen? Tillgängliggörande och kommersialisering av skyddade områden
Magnus Larsson, Torkel Molin, Conny Pettersson & Sofia Scholler

Produkt Gotland - värdeskapande i företagarnätverk
Bengt Jönsson

De framväxande mäklarna
Torkel Molin & Conny Pettersson

Hållbara företag - ett ohållbart företag?
Ann-Marie Rosenqvist

Bruket av bruket - Lummelundagrottan i de stora trendernas centrum
Katarina Ekelund, Magnus Larsson, Torkel Molin & Conny Pettersson